Fusta Autoclau4 amb servei de tall a mida

Disposem de fusta Autoclau4 per exterior i tenim servei de tall a mida. Perfils amb diverses mides, travesses ecològiques, tanques, postes, jardineres de fusta, gelosies tractades Autoclau4.

Tractament Autoclau Risc 4: tractament realitzat a la fusta mitjançant procediment autoclau buit (buit amb sals hidrosolubles). La fusta amb aquest tractament adquireix una tonalitat verdosa. Es recomana un acabat posterior amb productes a base aquosa, com vernís a l’aigua per protegir la fusta del sol, pluja, etc.

El tractament Autoclau Risc 4, és l’apropiat per a fustes que estan en contacte directe amb el terra i aigua dolça. Perfectes per a exterior.0